LOGO SCG  REGULAMIN SZKOŁY CZARNA GÓRA

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej Czarna Góra wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem,

a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Szkoła Narciarska Czarna Góra nie ubezpiecza klientów – sugerujemy, aby wszyscy klienci wykupili ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

Wykupienie szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Przypominamy, że narciarstwo oraz snowboard są dyscyplinami sportowymi o podwyższonym ryzyku.

Należy sobie zdawać sprawę z możliwości upadku oraz kontuzji w trakcie wykonywania ćwiczeń.

REGULAMIN:

1  Lekcję w SN Czarna Góra można zarezerwować telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze szkoły.

2  Lekcja w SN Czarna Góra trwa 55 minut (2h=110 min, 2,5h=140 min, 3h = 165 min). 

3  Należność za lekcje należy uregulować wyłącznie w biurze szkoły najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego czasu rezerwacja jest automatycznie anulowana. 

4  Opłata za pakiety, kursy, akademie oraz szkolenia grupowe pobierana jest z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

5  W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. 

6 Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy

7  Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w miejscu wyznaczonym przez biuro szkoły.

8  W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

9  Zwrot opłaty, pomniejszony proporcjonalnie o wykorzystane zajęcia lub przeniesienie zajęć na inny termin przysługuje w przypadku:

- choroby za okazaniem zaświadczenia lekarskiego

- gdy Klient ulegnie wypadkowi za okazaniem zaświadczenia od GOPR

- gdy nie działają wyciągi

- gdy szkoła nie może zrealizować zlecenia. 

10 Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji zarezerwowanych jest możliwa najpóźniej 60 min przed planowanym jej rozpoczęciem.

11  Cena szkolenia zawiera wstęp na wyciągi taśmowe przy Jędrusiowej, Czarodziejskiej i Misiowej Polanie. Klient jest zobowiązany do posiadania we własnym zakresie karnetu na pozostałe wyciągi.

12  Szkoła Czarna Góra nie zapewnia Klientom sprzętu. Każdy uczeń powinien być przygotowany do lekcji poprzez posiadanie odpowiednio dobranego sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, kasku oraz karnetu na wyciągi ( w przypadku gdy zajęcia odbywają się poza Polanami szkoleniowymi).

13  Zgodnie z przepisami kask narciarski jest obowiązkowy dla osób do 16 roku życia. Za brak kasku odpowiadają rodzice bądź opiekunowie a także wychowawcy wypoczynku, pod których opieką dziecko w danej chwili pozostaje. Instruktor może odmówić prowadzenia zajęć w przypadku jego braku.

14  Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu. Jeżeli opiekun się spóźnia uczeń zostanie odprowadzony do Kącika Malucha, gdzie pod opieką animatora będzie czekał na rodzica/opiekuna, co będzie wiązało się z naliczeniem opłaty za opiekę przez animatora zgodnie z cennikiem Kącika Malucha.

15  Klienci SN Czarna Góra są uprawnieni do korzystania z wybranych wyciągów na terenie ośrodka narciarskiego Czarna Góra Resort poza kolejnością.

16  Korzystanie z pakietów, kursów, akademii odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia

17 Zniżki dotyczące ilości wykupionych lekcji, wynikające z cennika Szkoły Narciarskiej, dotyczą jednego kursanta w danym sezonie narciarskim. 

18  Szkoła SN Czara Góra zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w sytuacji, gdy wyznaczony wcześniej instruktor z powodu nagłej niedyspozycji nie może prowadzić zajęć. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone. 

19 Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

20  Przed przystąpieniem do zajęć Klient lub opiekun osoby niepełnoletniej jest zobowiązany do przekazania instruktorowi szczegółowych i prawdziwych informacji na temat posiadanych umiejętności narciarskich lub snowboardowych, stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz wszelkich dolegliwości, które mogłyby mieć wpływ na szkolenie.Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę. 

21  Każdy wypadek (skutkiem, którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) podczas szkolenia, musi być zgłoszony do biura Szkoły Czarna Góra wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nieposiadaniu zaświadczenia o wypadku szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

22  Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

23  Poprzez rezerwację telefoniczną lub mailową oraz wykupienie szkolenia w SN Czarna Góra w biurze szkoły Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Czarna Góra oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez Szkołę Czarna Góra.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

24  Klient wykupując usługę szkoleniową w SN Czarna Góra wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunków w celach marketingowych szkoły. Zdjęcia zrobione podczas zajęć mogą zostać wykorzystane przez szkołę w celu umieszczenia ich na stronie szkoły www.szkola.czarnagora.pl oraz portalu społecznościowym facebook.com na profilu https://www.facebook.com/SzkolaNarciarskoSnowboardowa/ 

25  Administratorem danych osobowych jest firma CG Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław NIP 8943085853.

26  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne. 

27  Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji Umowy oraz praw i roszczeń z niej wynikających. Podanie przez Klienta danych   osobowych   nie   jest   obowiązkowe, ale ich   niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie będą możliwe.

28  Dane osobowe Klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 1 roku od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

29  Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

30  Administrator będzie przetwarzać dane Klientów w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

31  Do   danych   mogą   też   mieć   dostęp podwykonawcy SN Czarna Góra (podmioty przetwarzające), np. firmy   księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód oraz agencje marketingowe.

32  Szkoła Narciarska i Snowboardowa Czarna Góra zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2019 r. 

Szkoła Narciarska

Jędrusiowa Polana

tel.: 600 604 795

Bartusiowa Polana

tel.: 664 270 270

 

Rezerwacje lekcji
icon


Nasi Partnerzy

 

 

Kierownik
Wyszkolenia Narciarskiego

Robert Kowalczyk

szkolaczarnagora@gmail.com

Kierownik
Szkoły

Piotr Jakubiec

biuro@vip-ski.pl 

Rezerwacja lekcji

Wszystkie informacje dot. rezerwacji znajdziecie Państwo na naszej stronie kontaktowej.


Wyślij formularz szybkiej rezerwacji!


REZERWUJ

 
COPYRIGHT © Szkoła Narciarska Czarna Góra
Projekt i realizacja: Agencja Marketingowa Wrocław - RekinySukcesu.pl
Cookies menadżer